Kurinpitosäännöt

SUOMEN LUISTELULIITON KURINPITOSÄÄNNÖT

1 § Soveltamisala
Nämä yleiset kurinpitosäännöt koskevat Suomen Luisteluliitto ry:tä (jäljempänä liitto), sen jäsenseuroja, jäsenseurojen henkilöjäseniä ja muita toimijoita, kuten urheilijoita, valmentajia, joukkueenjohtajia, toimitsijoita, tuomareita ja seurajohtajia sekä niitä henkilöitä, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton lisenssin sekä voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt.

Suomen Luisteluliitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen
päätöksiin. Suomen Luisteluliiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

2§ Kurinpitovalta
Liitolla on oikeus käyttää kurinpitovaltaa kohdassa 4§ mainituissa asioissa. Liiton kurinpitovaltaa käyttää ensimmäisenä asteena kurinpitovaliokunta.

Liiton alaisissa kilpailuissa kurinpitovaltaa käyttää ensisijaisesti kilpailujen ylituomari tilanteissa, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä tai puuttumista urheilijan, joukkueen, avustajan, toimitsijan tai tuomarin toimintaan. Ylituomarin tulee laatia raportti päätöksestään ja siitä johtuvasta seuraamuksesta kurinpitovaliokunnalle viimeistään viikon kuluessa kilpailusta.

3 § Kurinpitovaliokunnan kokoonpano
Syyskokous vahvistaa kurinpitovaliokunnan kokoonpanon. Kurinpitovaliokunnassa tulee olla puheenjohtajan lisäksi kaksi varsinaista jäsentä. Kurinpitovaliokunnan toimikausi on kolme vuotta. Kurinpitovaliokunnan jäsenet eivät voi olla liiton palveluksessa olevia henkilöitä eikä liittohallituksen jäseniä. Kuripitovaliokunnan puheenjohtajan tulee olla suorittanut oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto.

Kurinpitovaliokunnan tulee kokoontua puheenjohtajan kutsusta viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut kurinpitoasian tiedokseen.

Kuripitovaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen ovat paikalla.

4§ Rangaistavat rikkomukset
Liiton jäsenseurat, toimijat ja muut 1:ssä mainitut henkilöt ovat velvollisia kaikessa toiminnassaan noudattamaan liiton ja kansainvälisen luisteluliiton (jäljempänä ISU) ja kansainvälisen rullaluisteluliiton (jäljempänä Worldskaten) antamia sääntöjä tai määräyksiä, eettinen säännöstö mukaan lukien. Sama koskee yleisiä eettisiä arvoja, reilun pelin periaatteita, hyvää urheiluhenkeä, kansallisia ja kansainvälisiä antidopingsääntöjä sekä Suomen lakia.

Kurinpitosääntöjen nojalla voidaan rangaista sitä, joka

a) rikkoo ISU:n, Worldskaten tai liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai sellaisia päätöksiä, joita annetaan ISU:n tai liiton sääntöjen nojalla

b) tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liittohallitusta tai sen asettamia elimiä tai liiton henkilökuntaa,

c) kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy lainvastaisesti, epäurheilijamaisesti tai muutoin eettisten periaatteiden vastaisesti

d) urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumaa tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle

e) kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu tuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy tuomariston uhkaamiseen,

f) syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia,

g) tultuaan valituksi liiton joukkueeseen ei osallistu kilpailuun tai jättää siinä tahallisesti täyttämättä velvollisuutensa urheilijana ilman pätevää syytä ja vahingoittamistarkoituksessa tahallaan aiheuttaa haittaa liiton tai sen seuran toiminnalle,

h) syyllistyy liiton, alueen tai seurojen järjestämässä toiminnassa rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton velvoitteisiin, sääntöihin tai määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen,

i) on määrätty muussa urheilutoiminnassa muun valtakunnallisen urheilujärjestön määräämänä vähintään kuuden (6) kuukauden kilpailu-tai toimintakieltoon, tai

j) syyllistyy liiton tai seurojen järjestämässä toiminnassa seksuaaliseen häirintään. Seksuaaliseksi häirinnäksi katsotaan erityisesti kaikki rikoslain 20 luvun seksuaalirikokset.

k) edustajansa tai muun kolmannen osapuolen kautta sopii kilpailutapahtumasta tai kilpailun lopputuloksesta tai osallistuu vedonlyöntiin omasta kilpailustaan.

Rangaistava menettely voi ilmetä kasvokkaisessa kanssakäymisessä tai erilaisten viestinten tai sosiaalisen median välityksellä.

Kotimaisissa kilpailuissa noudatetaan ensisijaisesti kansallisia antidopingsäännöksiä. Nämä säännökset väistyvät kuitenkin minimirangaistuksen osalta siinä tapauksessa, että kansainvälisissä säännöissä on määrätty minimirangaistukseksi korkeampi rangaistus. Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1.2021 alkaen kurinpitovaltaa käyttää kuitenkin voimassa olevassa antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin

5§ Rangaistuslajit
Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti. Rangaistusta määrättäessä voidaan ottaa huomioon myös mahdolliset aiemmin määrätyt rangaistukset.

Urheilijalle voidaan näiden sääntöjen perusteella määrätä seuraavat rangaistukset:

• huomautus
• varoitus
• väliaikainen tai määräaikainen kilpailu- ja toimitsijakielto (myös joukkueen sulkeminen nykyisestä ja / tai tulevasta kilpailusta)
• kilpailutulosten tai joukkueen kilpailutulosten mitätöinti ja/tai
• sakko

Valmentajille, tuomareille, joukkueenjohtajille, toimitsijoille, luottamushenkilöille ja muille vastaavassa asemassa oleville voidaan näiden sääntöjen perusteella määrätä seuraavat rangaistukset:

• huomautus
• varoitus
• väliaikainen tai määräaikainen toimitsijakielto ja/tai
• sakko

Seuroille voidaan määrätä seuraavat rangaistukset:
• huomautus
• varoitus
• julkinen varoitus
• sakko ja/tai
• väliaikainen tai määräaikainen toiminnasta sulkeminen

Kurinpitovaliokunta voi lisäksi suosittaa liittohallitukselle seuran erottamista liitosta.

Seuran johtajille voidaan myös osoittaa huomautus, varoitus ja toimitsijakielto.

Mikäli päätöksessä ei ole rajattu kilpailu- tai toimitsijakieltoa vain tiettyihin kilpailuihin, on kielto voimassa kaikissa kansainvälisen lajiliiton tai toisen kansallisen liiton alaisissa kilpailuissa, jossa urheilija edustaa Suomea sekä liiton alaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin kilpailuihin liittyvissä tehtävissä. Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei saa olla missään tekemisissä joukkueen tai valmennettavansa kanssa kilpailun yhteydessä.

Dopingrikkomukseen syyllistynyt voidaan velvoittaa korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralleen ja liitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

6§ Rikkomuksesta ilmoittaminen
Ylituomarin toimittaman raportin lisäksi kurinpitoasia voidaan saattaa kurinpitovaliokunnan tietoon kenen tahansa toimesta. Ilmoituksen tulee olla kirjallinen ja se tulee toimittaa kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Kurinpitovaliokunta käsittelee asian liiton vastaanotettua tositteen kurinpitomaksusta, joka on 50€. Summa maksetaan liiton tilille. Mikäli liittohallitus laittaa kurinpitomenettelyn vireille, ei kurinpitomaksua kerätä.

Painavista syistä voidaan kurinpitovaliokunnan tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olisi tehty ilmoitusta tai raporttia.

Virallisen raportin kilpailujen tapahtumista voi kuitenkin tehdä vain kilpailun ylituomari.

7§ Asianosaisen kuuleminen
Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä tietoa tai aineistoa. Rikkomuksesta epäilylle on välittömästi varattava mahdollisuus antaa vastine ja hänelle on toimitettava kopio raportista tai muusta ilmoituksesta, johon epäily rikkomuksesta perustuu. Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä. Vastine tulee toimittaa kurinpitovaliokunnalle sähköpostilla seitsemän päivän kuluessa uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastineen antamisajan määräämisessä on kuitenkin otettava huomioon asian käsittelemiseen liittyvät pakottavat aikataululliset seikat. Vastinepyynnön yhteydessä toimitettu materiaali on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi.

Kurinpitovaliokunta voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen kilpailu- tai toimintakieltoon ilman asianosaisen kuulemista, kunnes asia on käsitelty. Päätös väliaikaisesta kilpailu- tai toimintakiellosta tulee tehdä viivytyksettä.

Kurinpitovaliokunta voi harkintansa mukaan hankkia myös lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi.

Kurinpitomenettelyn aikana kukaan seuran edustajista ei saa olla käsiteltävässä asiassa yhteydessä kurinpitäjään paitsi tapauksissa, joissa asia liittyy vastineen antamiseen.

8§ Asian käsittely, päätös ja päätöksen toimittaminen
Kurinpitovaliokunta käsittelee asian sille toimitetun kirjallisen aineiston perusteella. Kurinpitovaliokunta voi toimittaa suullisen käsittelyn katsoessaan sen tarpeelliseksi.

Kurinpitoasiassa annettu perusteltu kirjallinen päätös on toimitettava asianosaiselle tai hänen seuralleen viiden (5) arkipäivän kuluessa sen antamisesta.

Päätöksestä ilmoitetaan asianosaiselle tai hänen seuralleen sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti. Urheilijaa koskeva päätös voidaan toimittaa asianomaisen seuran välityksellä. Liiton jäsenseuralle toimitettava päätös voidaan lähettää sen liittoon ilmoittamaan osoitteeseen tai jäsenseuran puheenjohtajalle tai sihteerille. Päätöksestä voidaan lisäksi ilmoittaa asianosaiselle tai hänen seuransa edustajalle suullisesti.

Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. Päätös on julkaistava, ellei erittäin painavista syistä muuta johdu.

9§ Valitusmenettely
Kurinpitovaliokunnan päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa urheilun oikeusturvalautakuntaan kirjallisesti tehtävällä valituksella.

Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävät, toimivalta, kokoonpano ja valitusmenettely on määritelty tarkemmin lautakunnan säännöissä.

10§ Rangaistuksen täytäntöönpano
Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun
oikeusturvalautakunnalle. Kurinpitovaliokunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi.

11§ Rangaistusluettelo
Rankaisuelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä.

12§ Rangaistuksen raukeaminen
Kurinpitovaliokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos kilpailu- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta.

13§ Sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen
Yleisiä kurinpitosääntöjä voidaan muuttaa liittokokouksessa enemmistöpäätöksellä.