Vastuullisuus, Antidoping ja yhdenvertaisuus

Luisteluliiton tavoite on yhteistyötahojensa kanssa järjestää osallistavaa ja liikunnallista toimintaa, joka noudattaa reilun pelin sääntöjä. Vastuullisuus kuuluu reiluun peliin ja se näkyy mm. urheilijoiden sekä urheilutoimijoiden yhdenvertaisena kohteluna sekä antidopingtyön edistämisenä.

Antidopingohjelma >>

Yhdenvertaisuussuunnitelma >>

Antidopingohjeet urheilijalle >>


Antidopingohjelma

Suomen Luisteluliiton lähtökohtana on sataprosenttinen sitoutuminen antidopingtoimintaan ja Maailman Antidopingtoimisto WADAn antidopingsäännöstöön, ISU:n sekä Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n Suomen antidopingsäännöstöön.

Antidopingsäännöstö

Suomen Luisteluliiton toimintasääntöjen mukaan Suomen Luisteluliitto ja sen seurat ja niiden jäsenet sekä liiton alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvat kuten urheilijat, urheilijan tukihenkilöt ja virkailijat sitoutuvat noudattamaan Suomen antidoping säännöstöä sekä mahdollisia kansainvälisiä säännöstöjä.

Antidopingsäännöstö on sääntökokoelma, joka ohjaa urheilussa toimimisen ehtoja. Antidopingtoiminnassa jokaisen toimijan tulee tuntea oikeutensa ja vastuunsa.

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia tuntemaan yleisesti urheilussa ja omassa lajissaan sovellettavat voimassa olevat antidopingsäännöstöt, sitoutumaan niihin sekä tunnustamaan Suomen antidopingsäännöstön mukaisen Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n tulostenkäsittelytoimivallan ehtona osallistumiselleen urheilutoimintaan.

Suomen Luisteluliitto on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja hyväksyy, että dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin. SUEKin vuosikokouksen nimittämä Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on riippumaton elin, joka käsittelee ja päättää, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena ja määrää seuraamukset.

Suomen Luisteluliiton kurinpitosäännöissä on määriteltynä dopingrikkomukset ja yhteistyöstä kieltäytyminen antidopingorganisaation suorittaessa dopingrikkomuksen tutkintaa sekä kielletty uhkaava ja epäasiallinen käyttäytyminen dopingtestihenkilöstöä kohtaan.

Suomen Luisteluliiton antidopingohjelman tavoitteena on vaikuttaa koulutuksen ja viestinnän avulla siihen, että niin urheilijat kuin muut urheilutoimijat asennoituvat kielteisesti dopingiin sekä muuhun reilun pelin sääntöjä rikkovaan toimintaan. Koulutuksella ja viestinnällä ennaltaehkäistään dopingrikkomuksiin tähtäävää toimintaa.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä eri kohderyhmien antidopingtietoisuutta sekä kasvattaa valmiutta tehdä eettisesti kestäviä valintoja huippu-urheilussa. Viestinnän tavoitteena on puolestaan viedä eteenpäin puhtaan urheilun ja reilun pelin sanomaa.

Suomen Luisteluliiton antidopingohjelma perustuu siihen, ettei liitto hyväksy dopingia missään muodossa urheilussa. Luisteluliitto edistää puhdasta urheilua Suomessa ja kansainvälisesti yhteistyössä SUEK ry:n ja muiden urheilun toimijoiden kanssa.

Kaikkien urheilun toimijoiden tulee yhdessä viedä puhtaan urheilun viestiä eteenpäin. Jokainen toimija
voi omalta osaltaan edistää puhdasta urheilua ja eettisesti kestävää toimintaa.

Koulutus

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla urheilutoimijoilla mukaan lukien liiton työntekijät ja liiton hallitus on tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioista sekä valmius tehdä eettisesti kestäviä valintoja urheilussa. Tavoitteena on, että urheilija
tutustuu antidopingtoimintaan ensisijaisesti koulutuksen kautta. Myös seuroilla on tärkeä rooli puhtaaseen urheiluun ja reiluun peliin kasvatettaessa. Suomen Luisteluliitolla on kaksi koulutettua antidoping-kouluttajaa. Suomen Luisteluliiton järjestämät koulutukset ilmoitetaan SUEK:lle https://koulutus.suek.fi/liittokoulutukset/luo-raportti kautta.
Koulutuksista vastaa toimistopäällikkö.

Urheilijat

Suomen Luisteluliitto antaa antidopingkoulutusta yhteistyössä SUEKin kanssa. Suomen Luisteluliiton valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille ja valmentajille pidetään vuosittain toukokuussa eettisyys-, vastuullisuus-, antidoping- ja kilpailumanipulaation vasteinen koulutus. Tämä toteutetaan valtakunnallisella leirillä Ähtärin Honkiniemessä tai vastaavan kokoontumisen yhteydessä. Kaikille valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille jaetaan myös tietoa SUEKin materiaalista ja sen hyödyntämisestä. Seuravalmentajat pitävät huolen, että valmennusryhmiin kuuluvat urheilijat suorittavat Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen. Koulutusvelvoite kirjataan maajoukkueen urheilijasopimuksiin.

Seuravalmentajien suorittamien valmentajakoulutusten kautta seurojen nuoret sekä mukana olevat nuorten vanhemmat perehdytetään matalan kynnyksen koulutusten avulla antidopingasioiden pariin vanhempainilloissa.

Valmentajat ja ohjaajat

Suomen Luisteluliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmän kaikkiin koulutuksiin sisältyy antidopingkoulutusta. Koulutuksen laajuus, sisältö ja jaettava materiaali sovelletaan koulutuksen tasoon sekä aihealueeseen sopivaksi. Kaikki seuravalmentajat suorittavat joka toinen vuosi Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen sekä joka toinen vuosi Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutuksen.

Seurat

Suomen Luisteluliitto kouluttaa ja tiedottaa myös urheiluseuroja antidopingasioista mm. Puhtaasti paras -verkkokoulutuksesta, jonka avulla kaikki urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Seurat voivat myös itse tilata antidopingkoulutuksia liitolta tai SUEKilta. SM-kilpailuja järjestäville seuroille sisällytetään vuosittain antidopingkoulutusta kisajärjestäjien koulutukseen. Koulutus on avoin myös muille kisajärjestäjille. SM-kilpailuja järjestävien seurojen hallituksen/johtokunnan tulee suorittaa Puhtaasti paras -verkkokoulutus ennen omia SM-kilpailujaan.

Sopimukset

Valmennusryhmiin kuuluvien urheilijoiden sopimuksiin kirjataan velvoite Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittamisesta sekä toimimisesta yhteistyössä antidopingorganisaation kanssa dopingrikkomusten selvittämisessä. Suomen Luisteluliitto sisällyttää sopimuksiin myös pykälän, joka velvoittaa antidopingsäännöstöjä vastaan rikkonutta urheilijaa maksamaan korvausta liitolle sekä maksamaan valmennustukensa takaisin sopimuksen edellyttämältä ajalta. Sopimuksista vastaa urheilutoimenjohtaja. Lisäksi kaikki Hoika-palvelun tai jonkin muun mahdollisen palvelun kautta Luisteluliiton lisenssituotteen lunastavat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja ovat keskeytyksettä dopingvalvonnan piirissä.
Liiton valmentajien ja muiden toimihenkilöiden työsopimuksiin kirjataan dopingpykälä, jonka mukaan antidopingsääntöjen rikkomiseen syyllistynyt työntekijä voidaan irtisanoa työsuhteestaan.
Työsopimuksista vastaa urheilutoimenjohtaja.
Viestintä

Suomen Luisteluliitto tekee vastuullista, avointa ja aktiivista antidopingtoimintaa. Suomen Luisteluliitto haluaa viedä eteenpäin puhtaan urheilun ja reilun pelin viestiä sekä vaikuttaa asenteisiin, jotta niiden seurauksena voidaan tehdä oikeita valintoja. Suomen Luisteluliiton toimistopäällikkö koordinoi Suomen Luisteluliiton antidopingviestintää.

Suomen Luisteluliitto tiedottaa antidopingasioista monissa eri kanavissaan kohderyhmänsä huomioiden. Suomen Luisteluliiton internetsivujen vastuullisuusosion antidopingosiossa kerrotaan Suomen Luisteluliiton antidopingtyöstä ja julkaistaan linkit antidopingohjelmaan ja mm. SUEKin KAMU-lääkehakuun, erivapausmenettelyyn, ILMO-palveluun ja Puhtaasti paras -verkkokoulutukseen. Seuroille suunnatuissa kirjeissä tuodaan antidopingasioita esiin säännöllisesti ja ajankohtaisasioiden mukaan. Kotisivujen antidopingmateriaalista ja seurakirjeiden sisällöstä vastaavat Suomen Luisteluliiton toimistopäällikkö. Antidopingasioista viestitään myös Suomen Luisteluliiton sosiaalisen median kanavissa toimihenkilöiden toimesta.

Suomen Luisteluliitto tekee yhteistyötä SUEKin kanssa myös mm. kampanjoinnissa ja tilaisuuksien järjestämisessä. SUEKin maksuton esittelypiste pyydetään harkinnan mukaan erilaisiin tapahtumiin. Suomen Luisteluliitto tiedottaa seurakäynneillä uusimmista antidopingjulkaisuista sekä tarvittaessa myös jakaa materiaalia. Antidopingasioista tiedotetaan niin ikään liittojohtoisissa koulutuksissa (valmentajakoulutukset, tuomari- ja toimitsijakoulutus) ja valmennusleireillä. Toiminnasta vastaavat urheilutoimenjohtaja, toimistopäällikkö / koulutetut antidopingkouluttajat.

Suomen Luisteluliitto ja SUEK järjestävät kahdenvälisiä tapaamisia noin kerran vuodessa.

Suomen Luisteluliiton antidopingohjelmasta tiedotetaan laajasti, jotta sille saadaan vaikuttavuutta ja luistelutoimijat sitoutuvat siihen. Pääkohderyhmänä ovat urheilijat ja heidän tukihenkilönsä sekä valmentajat. Ohjelman vuotuiset toimenpiteet nostetaan toimintasuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan Suomen Luisteluliiton vuosikertomuksessa sekä toimihenkilöiden toimesta.

Kriisiviestintä

Mahdollisen dopingrikkomuksen tiedotus- ja koordinointivastuu on Suomen Luisteluliiton puheenjohtajalla ja urheilutoimenjohtajalla. Suomen Luisteluliitto voi kuitenkin viestiä dopingrikkomuksesta vasta sen jälkeen, kun SUEK on julkistanut tapauksen tai kun rikkomuksesta epäilty itse julkisesti vahvistaa rikkomusepäilyn. Liiton vastuuhenkilöt välittävät tiedon reagoinnista ja asian kommentoijista Suomen Luisteluliiton hallitukselle ja tarpeellisille sidosryhmilleen. Tällöin kaikki tietävät, kenelle mahdolliset kyselyt tulee suunnata. Kaikissa antidopingasioissa koulutusta lukuun ottamatta yhteyshenkilönä on urheilutoimenjohtaja. Tiedotus hoidetaan nopeasti, avoimesti ja rehellisesti ja siten, ettei viestiin jää tulkinnanvaraa (mitä, missä, milloin, miten, seuraukset, toiminta tästä eteenpäin ja miten asiaa selvitetään). Kriisiviestinnässä tehdään yhteistyötä SUEKin kanssa ja otetaan huomioon yksityisyydensuojan alaiset asiat, jotka vaativat salassapitoa, sekä muut urheilijan oikeudet. Kaikkien asiasta tietävien tulee säilyttää ehdoton salassapito siihen saakka, kunnes asiasta tiedotetaan ulkoisesti. Urheilijalla on itsellään aina mahdollisuus julkaista asia, mutta edistetään toimintatapaa, jossa viestintä tapahtuu yhteistyössä Suomen Luisteluliiton ja SUEKin kanssa.
Dopingvalvonta

Suomen antidopingsäännöstön perusteella SUEKilla ja muilla antidopingorganisaatioilla on oikeus tehdä dopingtestejä urheilijoille, jotka ovat sitoutuneet antidopingsäännöstöön. Periaatteessa kaikki urheilijat, jotka osallistuvat järjestäytyneeseen urheilu- ja kilpailutoimintaan, ovat dopingvalvonnan piirissä.

SUEK vastaa dopingvalvonnasta Suomessa. Suomen Luisteluliiton jäsenseurojen urheilijoille dopingtestejä teettävät kotimaassa SUEK, Maailman antidopingtoimisto (WADA) ja ISU. Testien käytännön suorittamisesta
Suomessa vastaa useimmiten SUEKin valtuuttama testiryhmä, kansainvälisissä kilpailuissa kansainvälisen lajiliiton valtuuttama testiryhmä. Testattavien urheilijoiden valinnasta vastaa testin tilaajataho, joka voi olla WADA, IOC, IPC, ISU, World Skate tai SUEK.

Dopingtestejä tehdään sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella, esim. leireillä ja tavanomaisissa harjoitusolosuhteissa tai urheilijan kotona. Testit suoritetaan ennalta ilmoittamatta. Näin toimitaan myös
kilpailutapahtumien yhteydessä, lukuun ottamatta kansainvälisiä arvokilpailuja, joissa kansainvälisen lajiliiton säännöt määräävät dopingtestien tekemisestä. Kilpailutesteissä kilpailunjärjestäjä on
velvollinen toimimaan yhteistyössä SUEKin testiryhmän kanssa. Suomen Luisteluliitto tiedottaa kilpailunjärjestäjiä testauskäytännöistä ja niihin liittyvistä velvoitteista kilpailunjärjestäjien koulutuksessa sekä järjestelysopimuksissa. Kilpailunjärjestäjä on velvollinen järjestämään asianmukaiset dopingtestitilat. Lisäksi sen pitää tarvittaessa järjestää täysi-ikäisiä, urheilijan kanssa samaa sukupuolta olevia saattajia dopingtestiryhmälle sekä toimittaa tiedot, jotka
helpottavat testauksen kulkua, kuten kilpailujen osallistujalistat, osallistujien matkasuunnitelmat ja majoitusosoitteet sekä kilpailujen lopputulokset.

Osa huippu-urheilijoista kuuluu joko SUEKin, ISU:n tai molempien tahojen rekisteröityyn testauspooliin. Testauspoolien olinpaikkatietojärjestelmien ansiosta urheilijoita voidaan testata ennalta tiedottamatta kilpailujen ulkopuolella, milloin ja missä tahansa. Maailmanlaajuinen järjestelmä parantaa urheilijoiden tasavertaisuutta ja tukee puhtaan urheilun periaatetta. Mikäli rekisteröityyn testauspooliin kuuluva urheilija ei ole ollut tavoitettavissa testiin ja/tai on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa yhteensä kolme kertaa kahdentoista kuukauden aikana kansainvälisessä tulostenkäsittelystandardissa määritellyllä tavalla,
asiaa voidaan käsitellä mahdollisena dopingrikkomuksena.

Suomen Luisteluliitto toimii yhteistyössä SUEKin kanssa testauspoolien luomisessa, ylläpitämisessä ja urheilijoiden tiedottamisessa heitä koskevista velvoitteista, sekä toimittaa SUEKille testauspooliurheilijoiden kriteerit täyttävien urheilijoiden nimet ja yhteystiedot. Testauspooliurheilijoita koskevissa asioissa liiton yhteyshenkilöinä toimii urheilutoimenjohtaja.

Suomen Luisteluliitto informoi SUEKia valmennusryhmien kokoonpanoista (nimet, syntymäajat ja yhteystiedot) sekä näiden kilpailu- ja leiriohjelmista säännöllisesti. Informoinnista vastaa urheilutoimenjohtaja.

Erivapaudet

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. Erivapausmenettely voi tehdä mahdolliseksi kyseisen kielletyn hoitomuodon käytön. Yhteyshenkilö erivapausasioissa Suomen Luisteluliiton puolelta on urheilutoimenjohtaja.

SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEKin ohjeiden mukaisesti ennakkoon. SUEKin erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja kaikkialla maailmassa. Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta takautuvasti. Tasomäärittely on nähtävillä SUEKin Internetsivuilla. Erkka-erivapauskone, joka auttaa selvittämään, pitääkö lääkitykselle hakea erivapautta etukäteen, sisältää myös tasomäärittelyn.

Kansainvälisen Luisteluliiton ISU:n rekisteröityyn testauspooliin kuuluvien ja maailmancupiin tai MM-kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden tulee tällä hetkellä hakea tarvitsemansa erivapaudet suoraan ISU:lta. Jos urheilijalla on edellä mainitulle tasolle noustessaan jo ennestään voimassa oleva SUEKin myöntämä erivapaus, sille tulee hakea tunnustus ISU:lta.

Suomen Luisteluliiton koulutetut antidopingkouluttajat ohjeistavat seuroja ja urheilijoita kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä asioissa. Suomen Luisteluliiton Internetsivujen vastuullisuussivuston antidopingosiossa on linkit SUEKin ja ISU:n sivuille, joista löytyvät ohjeet erivapausmenettelyyn. Suomen Luisteluliitto viestii erivapausmenettelyyn liittyvistä asioista jäsenseuroilleen ja muille keskeisille toimijoille seurakirjeissään ja muissa viestintäkanavissaan.
Rikkomukset ja kurinpitomenettely

Suomen Luisteluliiton kurinpitosäännöt koskevat Suomen Luisteluliittoa, sen jäsenseuroja, jäsenseurojen henkilöjäseniä ja muita toimijoita, kuten urheilijoita, valmentajia, joukkueenjohtajia, toimitsijoita, tuomareita ja seurajohtajia sekä niitä henkilöitä, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai ovat lunastaneet Suomen Luisteluliiton lisenssin sekä voimassa olevan antidopingsäännöstön alaisia henkilöitä ja yhteisöjä.


Yhdenvertaisuussuunnitelma

Suomen Luisteluliitto haluaa toimia esimerkkinä ja edelläkävijänä. Liitto tuo omalta osaltaan esille erilaisia yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä näkökulmia järjestötyössä ja urheilun kentässä sekä omassa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä suoraa ja välillistä syrjintää.

Mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa?

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ovat keskenään samanarvoisia riippumatta taustoistaan, sukupuolestaan, iästään, alkuperästään yms. Yleisesti termi ’tasa-arvo’ mielletään miesten ja naisten, seksuaalisen suuntauksen sekä uskonnon tasapuolistamiseksi yhteiskunnassa, mutta termi ’yhdenvertaisuus’ kattaa myös tasa-arvon sekä kaikki edellä mainitut mukaan lukien asiat, jotka saattavat aiheuttaa eriarvoisuutta. (1.)

Mitä syrjintä tarkoittaa? Mitä laki nimeää syrjinnäksi?

Syrjintä voi olla välitöntä tai välillistä. Välitön syrjintä tarkoittaa ihmisten kohtelua eriarvoisesti sen perusteella, että he kuuluvat johonkin tiettyyn ryhmään tai kategoriaan. Välillinen syrjintä perustuu käytännön aiheuttamaan eriarvoiseen asemaan johtava toiminta. (1.)

Urheilijoiden valinnat edustustehtäviin tehdään aina urheilullisin perustein. Valintaperiaatteet ja yhdenvertaisuus kilpaurheilun näkökulmasta määritellään yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteissa.

Kattotermi ’syrjintä’ sisältää mm.

– kiusaamisen (mm. haukkuminen, nimittely, ulkopuolelle jättäminen)
– sukupuoleen perustuvat häirinnän (muruttelu, tytöttely, pojittelu, sukupuolten vähättelevät kommentit)
– seksuaalisen häirinnän (nipistely, hissikatseet, koskettelu, puristelu, seksuaaliset kommentit, vitsit jne.) syrjivän ilmapiirin (esim. valmennustilanteessa)

Näistä kaikista on olemassa sanallisia ja sanattomia muotoja, fyysisiä/psyykkisiä/seksuaalisia ilmentymiä. On syytä huomioida, että edellä mainitut asiat eivät pois sulje muita syrjinnän tunnusmerkkejä. Epäasialliseen kohteluun puuttuminen on meidän jokaisen velvollisuus.

Suunnitteluprosessi

Suomen Luisteluliitto on noudattanut vuonna 2015 julkaistua yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jossa on määritelty yhdenvertaisuustavoitteiden seuranta ja päivittäminen. Tämän ja Suomen Luisteluliiton hallituksen keväällä 2019 toimeenpanoon pohjautuen on toteutettu yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen.

Työryhmä on suunnittelussaan todennut kirjallisten toimintaohjeiden vajaavaisuuden ja yhteneväisten toimintaketjujen puutteen olevan haaste liitto- ja seuratason työssä häirinnän ja syrjinnän ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman ohessa on aloitettu työ eettisten ohjeiden kirjoittamiseksi, jotka syysliittokokoukselle esitetään hyväksyttäväksi.

PREACT-hanke

Suomen Luisteluliitto osallistui syksyllä 2018 PREACT-hankkeeseen, joka on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa käynnistynyt 3-vuotinen tutkimushanke. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa on luotu nimetön kysely (kilpa)urheilijoille, harrasteliikkujille, valmentajille ja ohjaajille, joka antaa hankkeelle tietoa kuluvan vuoden aikana itse koetusta tai liikuntaympäristössä havaitusta kiusaamisesta ja muusta syrjinnästä sekä syrjinnän koetuista seurauksista.

Tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut

Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ovat: Tunnistaa yhdenvertaisuuden osa-alueet, syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen. Yhdenvertaisuuden toteutuminen ja arviointi sekä toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Siihen tähtäävät toimenpiteet ovat: Tilannekartoitus, toimenpiteiden kohdentaminen, suunnitelman kirjoittaminen ja hyväksymien, toimintaohjeet, tiedottaminen ja suunnitelman toimeenpano, seuranta, päivittäminen

Tavoite: Toimenpide: Vastuuhenkilö: Aikataulu: Seuranta:
Taloudellinen yhdenvertaisuus Ice Skating Tour, Street Fun, rinnetapahtumat. Tapahtumapäällikkö 1998- Vuosittain toteuma
Erityisliikkujat Erityisliikkujat osaksi päivittäistä toimintaa erilaisten lajikokeilujen ja luistelukoulujen avulla. Kehityspäällikkö 2018- Vuosittain toteuma
Eettiset ohjeet Ohjeet kirjoitetaan ja julkaistaan. Liittohallitus ja Utj 2019  
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Seurojen johdattaminen yhdenvertaisuuskysymyksiin ja omaksuminen. Liittohallitus, urheilutoimenjohtaja ja kehityspäällikkö 2019- Kahden vuoden jaksoissa

Tilannekartoitus

Lapset ja nuoret

Noudatamme lasten ja nuorten liikunnassa yhdenvertaista kohtelua kaikkia kansanryhmiä kohtaan. Siihen toteuttamiseksi toimimme ovat normatiivisesti sekä viestinnässä läpinäkyvästi. Tapahtumatoimintamme, joka käsittää talviset Ice Skating Tour -tapahtumat, keväiset rinnetapahtumat sekä kesäiset Street Fun -tapahtumat ovat avoimia kaikille. Tapahtumat ovat osallistujalle maksuttomia ja lisäksi tapahtumissa on käytettävissä erilaisia välineitä, joiden avulla toimintaan pääsee osallistumaan. Kauden 2018-2019 aikana myös erityisliikkujat huomioidaan siten, että tapahtumiin tuodaan mukaan liikuntarajoitteisten apuvälineitä yhteistyössä Malike:n kanssa. Tätä kokemusta hyödyntäen varmistetaan, että myös jatkossa kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus harrastaa.

Aikuiset

Aikuisliikunnassa mahdollistamme matalan kynnyksen luisteluliikuntaa monella tasolla. Kaikille avoimissa tapahtumakiertueen koko perheen luisteluilloissa on mahdollisuus kokeilla luistelua, osallistua ohjattuun toimintaan sekä tutustua seuratoimintaan. Luisteluliitto toteuttaa yhteistyössä seurojen kanssa kilpaillen harrastamista, joka tarkoittaa luistelukoulujen tai alkeiskurssien pohjalta mahdollisuutta aloittaa kilpaharrastuksen juuri sillä tasolla, kuin harrastaja haluaa. Roller Derby -seurat koostuvat monesti vasta aikuisiällä harrastuksen aloittaneista, lisäksi pikaluisteluseurojen kautta pääsee osallistumaan aikuisten kilpaurheiluun ja sitä kautta Luisteluliiton organisoimaan aikuisten huippu-urheiluun.

Harrastustoiminnassa

Suomen Luisteluliiton alaiset jäsenseurat järjestävät ohjattua harrastustoimintaa kaikille, perheen pienimmistä suvun vanhimpiin. Osallistua saa juuri sillä tasolla, kuin kukin harrastaja haluaa. Toiminta on avointa kaikille ja mahdollisuus on osallistua myös maksuttomille kokeilukerroille (seurat).

Kilpaurheilussa

Kilpaurheilussa noudatamme ehdotonta yhdenvertaisuutta. Kilpailutoimintamme on avointa, johon jokaisella on tasapuolinen mahdollisuus osallistua. Eräänlaisena poikkeuksena kansalliset arvokilpailut, joihin vaaditaan lisenssi. Edustustehtävissä noudatamme yhdenvertaisuutta näyttöpaikoissa, valinnoissa sekä edustustehtävissä. Valintaperiaatteet määrittelevät, kuinka edustajat kansainvälisiin kilpailuihin valitaan. Valintaperiaatteet julkaistaan hyvissä ajoin ennen kilpailukauden alkua.

Viestinnässä

Suomen Luisteluliitto harjoittaa läpinäkyvää viestintää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että informaatio tavoittaa kaikki, joita tiedotus koskee ja jotka ovat sen kohderyhmää.

Toiminta ja tavoitteet

Suomen Luisteluliitto luo liitolle, seuroille ja tapahtumiin toimintaohjeet yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamiseksi, syrjinnän ja epätasa-arvon estämiseksi ja siihen puuttumiseksi. Luodaan toimintaketju ja vastuualueet. Uuden yhdenvertaisuussuunnitelman pohjalta toteutamme uuden tiedottamisen, seurannan sekä uusien tavoitteiden asettamisen ja päivittämisen.

Mikä on työnantajan näkökulma ja vastuu työyhteisön yhdenvertaisuudesta?

Työnantaja on omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, millaisin periaattein työyhteisössä tai järjestössä toimitaan sekä ketkä pääsevät ja millä tavalla osallistumaan toimintaan ja päätöksentekoon. (1.)

Yhdistyksen vastuut yhdenvertaisuussuunnitelmaan sitoutumisessa: Yhdenvertaisuuden tulee olla järjestön yksi johtavista toimintaa ohjaavista arvoista. Suomen Luisteluliiton toimintaa ohjaavat myös liikuntalaki ja nuorisolaki, joissa kummassakin tuodaan esille yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen sekä monimuotoisuuden tukeminen. (1.)

Yhdenvertaisuuslaki mainitsee työnantajan velvollisuuksista seuraavaa (YL 1325/2014, luku 2, 7§)

7§ Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä tai, jos tällaista ei ole valittu, työsopimuslaissa tarkoitetulla luottamusvaltuutetulla tai muulla sellaisella henkilöstön edustajalla, joka on osallistunut yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Sama oikeus on myös työsuojeluvaltuutetulla.

Tasa-arvolaissa mainitaan seuraavaa työnantajan velvollisuuksista (TL 609/1986, 6§)

6§ Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa
Jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajan tulee, ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan vaikuttavat seikat

1) toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä;

2) edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen;

3) edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa;

4) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille;

5) helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin; ja

6) toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä.

Lisää tietoa ja lähteet:

https://www.yhdenvertaisuus.fi

1. https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Kop+kop+suomi/ef2d81ce-a527-4d70-a4f1-380e369e5aad/Kop+kop+suomi.pdf Viitattu 11.10.2019.

https://etoleyksin.fi

Yhdenvertaisuuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
Tasa-arvolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609